Logo

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะผู้บริหารจัดการและดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพหลังการฉีดวัคซีนระหว่างสถานพยาบาลในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของสถานพยาบาลเครือข่ายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำการตรวจวินิจฉัย รักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจและรักษาโรคของข้าพเจ้าหลังการฉีดวัคซีน COVID-19 รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาลในกรณีการให้คำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าทางโทรศัพท์ ช่องทางสื่อสาร หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใด