Logo
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ที่รับวัคซีนเข็ม 1 กับศูนย์ฉีดวัคซีน มศว เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ให้มารับเข็ม 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 8:30 น. - 14.00 น.
ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ศูนย์ มศว ตรวจสอบการลงทะเบียน แจ้งอาการหลังฉีดวัคซีน
ข้อปฏิบัติการฉีดวัคซีน โควิด-19 ศุนย์มศว
คำแนะนำหลังฉีดวัคซีน โควิด-19 ศุนย์มศว